מין * שדה חובה

סמן במקום הנכון * שדה חובה

אנא ציינו במידה ולבנכם/ביתכם ישנה מגבלה בריאותית או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון

הריני מאשר/ת כי קראתי את תקנון ונהלי מדור צהרונים לשנה"ל תשע"ח וכי הם מקובלים עלי.

Browser not supported

כתב התחייבות לצהרונים - לשנת הלימודים תשע"ט

תמורת הסכמתה של המועצה האזורית לב השרון (להלן הרשות), לפי בקשתי, לרשום את בני/בתי הנ"ל לצהרון שמתקיים בגני הילדים  לגילאי 3-4 עירוניים ובבתי ספר:

אני הח"מ מתחייב/ת בזאת כדלקמן:

  1. לשלם למועצה את התשלום השנתי  עבור הצהרונים. ובנוסף תשלום חד פעמי עבור דמי הרישום על סך 200 ₪.
  2. כל סכום שלא ישולם במועדו, יחויב בתשלומי פיגורים עפ"י חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) תש"מ 1980.
  3. ידוע לי כי חיוב בכרטיס האשראי שלי יתבצע כל עוד הכרטיס בתוקף ובאין התנגדות חברת האשראי לביצוע התשלום.
  4. התחייבות זו סופית ומוחלטת והריני מוותר/ת על כל התראה בכל הקשור בה.

תוכן הטופס הובהר לי ואני מאשר/ת כי הבנתי את תוכנו 

Browser not supported