חוקי העזר שבסמכות המועצה להתקין מקיפים ומכסים תחומים רבים בחייה ובפעילותה של הרשות. בעזרתם של חוקים אלו מממשת הרשות את סמכויותיה כלפי התושבים ומסדירה את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

באמצעותם של חוקי העזר מטילה הרשות על בעלי הנכסים לבצע בנכסיהם פעולות מסוימות או להימנע מפעולות אחרות - וכן לשלם היטלים ואגרות למימון הפעילות של המועצה עבור התושבים ונכסיהם

אנו עושים ככל יכולתנו לעדכן את מאגר חוקי העזר באתר המועצה, אולם אין נוסח החוקים באתר זה בא במקום הנוסח המחייב של דברי החקיקה כפי שהם מתפרסמים מעת לעת ברשומות - קובץ התקנות חקיקת שלטון מקומי. פרסום חוקי העזר להלן הינו פרסום פנימי מטעם המועצה, כשירות לציבור תושביה.

 1. חוק עזר ללב השרון (אגרת תעודת אישור), תשמח1988
 2. חוק עזר ללב השרון (אספקת מים), תשכו1966
 3. חוק עזר ללב-השרון (אגרת ביוב), התשנז1997
 4. חוק עזר ללב השרון (אגרת ביוב), התשס"ג-2003
 5. חוק עזר ללב השרון (היטל ביוב), התשס"ג-2003
 6. חוק עזר ללב השרון (החזקת בעלי חיים), התשמח1988
 7. חוק עזר ללב השרון (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנ"ו-1996
 8. חוק עזר ללב השרון (פיקוח על כלבים), תשל1970
 9. חוק עזר ללב השרון (הגנה על הצומח), תשכג1963
 10. חוק עזר ללב השרון (הדברת מזיקים), התשמח 1988
 11. חוק עזר ללב השרון (הוצאת אשפה), תשמח1988
 12. חוק עזר ללב השרון (הסדרת גדר חיה), תשמח1988
 13. חוק עזר ללב השרון (שירותי שמירה), תשעח 2017
 14. חוק עזר ללב השרון (שירותי שמירה) (תיקון), התשפ"ב-2022
 15. חוק עזר ללב השרון (הסדרת שמירה), התשמ"ח 1988
 16. חוק עזר ללב השרון (הצמדה למדד), התשמא1981
 17. חוק עזר ללב השרון (הריסת מבנים מסוכנים), תשכט1969
 18. חוק עזר ללב השרון (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים), תשלג1973
 19. אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר סימון רחובות ולוחיות-מספר בבנינים על ידי המועצה האזורית לב השרון
 20. חוק עזר ללב השרון (סימון רחובות ולוחיות מספר בבנינים), התשמח1988
 21. חוק עזר ללב השרון (סלילת רחובות), תשם1980
 22. חוק עזר ללב השרון (צעצועים מסוכנים), תשכט1969
 23. חוק עזר ללב השרון (רשיונות לאופניים), תשכט1969
 24. חוק עזר ללב השרון (שימור רחובות), תשכט1969
 25. חוק עזר ללב השרון (שמירה על הנקיון ואיסור העישון), תשכב1961
 26. אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר תברואה וסילוק מפגעים על ידי המועצה האזורית לב השרון
 27. חוק עזר ללב השרון (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ב-2011
 28. חוק עזר ללב השרון (תיעול), התשע"ה – 2015 
 29. חוק עזר ללב השרון (סלילת רחובות), התשע"ה -2015
 30. חוק עזר ללב השרון (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ט-2019
  חוק עזר ללב השרון (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ט-2019 - קובץ נגיש 
 31. חוק עזר ללב השרון (סלילת רחובות, תיעול ושטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ט-2019
 32. חוק עזר ללב השרון (תיקון ותיעול), התשע"ט-2019
 33. חוק עזר ללב השרון (שירותי שמירה), התש"ף-2019
 34. חוק העזר ללב השרון (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון)  התש"ף-2020
 35. חוק עזר ללב השרון (רוכלות), תשל1970
 36. חוק עזר ללב השרון (רוכלים) , תש"ל 1970
 37. חוק עזר ללב השרון (פינוי פסולת), התשפ"ג – 2023
 38. חוק עזר ללב השרון (רישיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), התשפ"ד - 2023