קבלת מידע מקדמי הינו הליך שירותי שביכולתו לסייע לכם, בעלי עסקים פוטנציאליים, לחסוך הוצאות מיותרות ולמנוע מכם סנקציות משפטיות ומנהליות בגין ניהול עסק ללא רישיון.

כאן תוכלו לקבל מידע האם העסק שברצונכם לפתוח טעון רישוי, מיהם הגורמים הנדרשים לכל עסק ומהן הדרישות העומדות לפניכם.
ניתן להיעזר בביזי – ביזנסבוט רישוי עסקים לבדיקה ראשונית >

אנו מזמינים אתכם ליצור קשר ולקבל הסברים, הכוונה וסיוע באמצעות פניה למייל היחידה [email protected] או בטלפון 09-7960270.

הרפורמה ברישוי עסקים (תיקון 34 לחוק) 29.11.2021

מטרתה של הרפורמה הינה יצירת איזון בין המטרות של חוק רישוי עסקים (שמירה על הציבור מפני נזקים בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים וכ"ו) לבין עידוד הפעילות במשק וצמצום הפגיעה בעסקים.

הרפורמה שואפת לשפר ולייעל את הליכי הרישוי תוך קביעת מסלולי רישוי המותאמים לרמת המורכבות של העסק, קיצור משך הטיפול בבקשה לרישיון באמצעות לוחות זמנים המחייבים את גורמי הרישוי, פתיחת עסקים מסוימים על סמך תצהיר של בעל העסק והארכה משמעותית של תוקף הרישיון.

עדכון חקיקה בעניין הוכחת נגישות מיום 8.2.2022

בהתאם לחוק הנגישות, על מנת לעמוד בזכאות להיתר זמני / רישיון עסק / חידוש רישיון, יש לעמוד בדרישות הנגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות אדם לאנשים עם מוגבלויות ותקנותיו.
בעלי עסקים נדרשים להמציא חוות דעת של מורשה נגישות שירו ומתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) בהתאם לסיווג העסק כפי שפורסם בעדכון לצו רישוי עסקים (הוכחת נגישות) מיום 8.2.22.

בעדכון נקבע כי רוב העסקים הקטנים עד 100 מ"ר ובתי אוכל עד 50 מ"ר יוכלו להגיש תצהיר נגישות וטופס ביקורת עצמית בלבד, הטבה אשר תחסוך לבעל העסק הוצאות למורשה נגישות מטעמו.

רוב העסקים הבינוניים יהיו במסלול מורשה לנגישות השירות, ועסקים מורכבים יהיו במסלול מורשה לנגישות ונגישות השירות.

תיקון בצו רישוי עסקים מיום 14.6.22

ביום 14.6.22 נכנס לתוקף תיקון מקיף לצו רישוי עסקים, להלן עיקר השינויים:

 • ביטול חובת רישיון לעסקים מסוג : תיקון תקרים (פנצ'ריה), רחיצת כלי רכב, אחסון תמרוקים עד 200 מ"ר, אחסון מזון עד 200 מ"ר, אחסון חומרי ניקוי עד 5 טון ועוד.
 • הארכת תוקף רישיון ל- 15 שנים לבתי מלון, אכסניות ועוד
 • הארכת תוקף ל10 שנים לברים ומועדוים, בריכות שחיה, קייטרינג
 • ביטול אישור משטרה במסעדות, בתי קפה, מזנונים ובתי אוכל

נגישות

בתי עסק בהם ניתן שירות לציבור צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק.  כדי להבטיח זאת, נדרשים בתי העסק להראות כי קיימות בהם התאמות הנגישות, גם במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או חידושו. ההתאמות הנדרשות מבטיחות את יכולתו של לקוח עם מוגבלות להגיע אל בית העסק ולקבל שירות באופן עצמאי ומכבד.

צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות)  קובע לגבי כל עסק את אופן הוכחת הנגישות לפי גודל השטח שלו, באחת מהאפשרויות הבאות :

 • באמצעות תצהיר
 • באמצעות חוות דעת של מורשה נגישות שירות בלבד, או
 • באמצעות הגשת שתי חוות דעת – מורשה נגישות שירות + מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה)

 

במקרה שבו עסק טעון רישוי מצוי בבניין ללא נגישות רציפה מפתח הבניין ועד פתח העסק, והאחריות לביצוע ההתאמה אינה חלה עליו אלא על בעל הבניין – חוות הדעת או התצהיר (לפי העניין) צריכים לכלול התייחסות להתאמות הנגישות החסרות להשלמת הרציפות, ועל בעל העסק להעביר את רשימת ההתאמות החסרות לבעל הבניין ולדרוש את ביצוען.
מתן רישיון העסק אינו מותנה בקיום הוראות הנגישות בחלק זה של הבניין אשר אינו בבעלות מבקש הרישיון

רשות הרישוי לא תיתן רישיון לעסק שלא קוימו בו הוראות הנגישות. רשות הרישוי מקבלת את החלטתה על סמך הבדיקה העצמית והתצהיר, או על סמך חוות הדעת של מורשה הנגישות, וכן על סמך מידע המצוי בידיה, אם מצוי.

הגשת בקשה לרישיון עסק

בקשה לרישיון עסק יש להגיש במקרים הבאים:

 • הקמת עסק חדש
 • חידוש רישיון
 • החלפת בעלות
 • הוספת / יציאת שותף
 • שינוי שם בעלים
 • שינוי מנהלים בחברה
 • שינוי מהות העסק
 • הוספת / ביטול פריט
 • שינוי במבנה או שטח העסק
 • שינוי שם חברה ברשם החברות
 • מכירת זכויות לחברה אחרת

לצורך הגשת בקשה לרישיון עסק יש למלא טופס 2 (טופס בקשה) ולצרף אליו את המסמכים הבאים :

 1. 3 תוכניות הנדסיות של בית העסק (גרמושקות) חתומות על ידי בעל מקצוע מוסמך ע"פ חוק, ויכללו מס' גוש וחלקה, כתובת העסק, שטח, סוג העסק, תרשים סביבה, מפת מדידה מצבית, תוכנית סניטרית
 2. היתר / אישור לשימוש חורג במידה וקיים
 3. תיאור מהות העסק – כלל העיסוקים בהם עוסקת החברה
 4. פירוט המנהלים בחברה / אישור מינוי מנהלים חתום ע"י רואה חשבון, כולל צילומי תעודות זהות
 5. טופס ארנונה
 6. צילום חוזה שכירות / רכישה
 7. צילום עוסק מורשה / עוסק פטור / תעודה מרשם החברות
 8. במקרה של בקשה לעסק המוגדר כמפעל מסוכן או שיש בו שימוש בחומרים מסוכנים, יש לצרף תיק מפעל ו/או היתר רעלים מאת המפעל להגנת הסביבה.
 9. אסמכתא עבור תשלום אגרת רישוי עסקים בסך 330 ₪
 10. אישורים נוספים לפי חיקוק אחר בהתאם לצו רישוי עסקים

לאחר הגשת הבקשה וקבלת כל הנספחים הדרושים, תועבר הבקשה על ידי המועצה לנותני האישור הרלוונטיים לפי סוג העסק כמפורט  בצו רישוי עסקים.
לאחר קבלת האישורים מכל נותני האישור יונפק רישיון עסק.

ניתן להגיש את הבקשה ע"י בעל העסק או באמצעות מיופה כוח

רשות הרישוי רשאית לסרב בקשה לרישיון עסק במידה ולא צורפו המסמכים הנדרשים

רשות הרישוי ו/או נותני האישור רשאים לדרוש מהמבקש הגשת פרטים / מסמכים נוספים

לאחר הגשת הבקשה לרישיון עסק יינתן אישור על הגשת הבקשה בכתב

אגרת רישוי עסקים מחושבת בנפרד בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה. גובה האגרה משתנה בהתאם לעדכוני החוק.

בעל העסק עשוי להידרש לתשלום אגרות נוספות כגון אגרות שילוט וכסאות ושולחנות. אגרות אלו אינן תלויות בהוצאת רישיון עסק.

ניתן לשלם כאן עבור אגרת רישוי עסקים