רוכלות בהגדרתה ומהותה הנה עיסוק בקניה, מכירה או הצעת שירותים או מלאכה לציבור שלא במבנה קבע, ושלא נעשות בו פעולות יצרניות. אין לעסוק ברוכלות ללא רישיון עסק ו/או אישור זמני מאת המועצה.

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968 קובע כי כל רשות מקומית תקבע את אזורי הרוכלות בשטחה, מס' הרישיונות שינתנו, סוגי הרוכלות ועוד.

על מנת להגיש בקשה לרישיון רוכלות, יש למלא את טופס הבקשה, ולהגישו בצירוף המסמכים הנדרשים והמפורטים מטה :

 1. תוכנית  פנימית וחתך חזית של העסק חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך כולל סידור פנימי של האביזרים והאמצעים בעגלה בקנ"מ של 1:50
 2. רישיון רכב עם אישור גרירה שם המבקש/ת לרכב שישמש את הרוכלות המבוקשת, או חוזה שימוש ברכב ייעודי כאמור
 3. תמונות של הרכב / נגרר מבפנים ומבחוץ
 4. אישור קונסטרוקטור ליציבות העגלה
 5. טופס התחייבות על שמירת תנאי מדיניות הרוכלות חתום ע"י המבקש
 6. פרשה טכנית – פירוט כלל המזונות שימכרו ברוכלות, כולל רישיונות עסק / יצרן של ספקי המזון, חומרי הגלם, השתייה וכ"ו.
 7. פירוט המנהלים בחברה כולל צילומי תעודות זהות
 8. טופס ארנונה
 9. צילום חוזה שכירות / רכישה
 10. צילום עוסק מורשה / עוסק פטור
 11. אסמכתא עבור תשלום אגרת רישוי עסקים בסך 351 ₪
 12. אישור ועד מקומי וועד אגודה בדבר המיקום המדויק להצבת הרוכלות כולל צילום אוויר של המקום
 13. עמידה בתנאי המפרט האחיד
 14. הצהרת בעל העסק על הצבת כלי אצירה למים ושפכים
 15. הצגת הסדרי ניקיון מסביב לרוכלות, לרבות אופן פינוי הפסולת לאתר מורשה כדין
 16. אישור חשמלאי בודק
 17. תצהיר בדבר נגישות
 18. תצהיר כבאות חתום בפני עו"ד בדבר אמצעי הגנה מפני שריפה
 19. אישור תברואן המועצה

תנאים נוספים:

 • בעל/ת רוכלות מזון נדרש/ת לעמוד בכל הדרישות הקבועות בחוקי העזר של המועצה בכלל, בדרישות חוק עזר ללב השרון (רוכלים), תש"ל 1970 בפרט וכן במדיניות המועצה לנושא רוכלות.
 • רשאים להקים לבקש רישיון רוכלות תושבי המועצה האזורית לב השרון בלבד.
 • הרישיון הינו אישי ואינו ניתן להעברה
 • הרישיון ינתן לתקופה של עד שנה. כל בקשה לחידוש רישיון תיבחן על ידי הרשות.
 • חל איסור על מכירת משקאות משכרים ומוצרי טסק ברוכלות.
 • אין להתחבר למערכות המועצה כגון מים / חשמל / תאורה, אלא באישור המועצה בכתב.
 • לא יבוצע ברוכלות בישול מסוג כלשהו, תותר רק מכירת מוצרי מזון שיוצרו בעסק בעל רישיון לפי חוק רישוי עסקים, ו/או בעל רישיון יצור.
 • המועצה רשאית לדרוש מהמבקש פרטים נוספים / דרישות / איושרים כאלה ואחרים אשר יהוו תנאי לאישור הבקשה.
 • המועצה תפקח על הרוכלות, ובמידה וימצא כי רוכל/ת פועל/ת ללא רישיון עסק ו/או מפר ו/או אינו מקיים את תנאיו הוא צפוי שינקטו נגדו הליכים ובכלל זה סגירת הרוכלות, החרמת ציוד ונקיטה בהליכים משפטיים.