מבקר המועצה

תפקידיו, סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר המועצה נקבעו בצו המועצות האזוריות ונכנסו לתוקף ביום 8/1/08. הוראות החוק מקנות למבקר המועצה מעמד עצמאי כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית.

 

תפקיד מבקר המועצה

סעיף 170 א (א)- (ד) בפקודת העיריות הוחל על צו המועצות האזוריות ומגדיר את תפקידי מבקר המועצה כדלקמן:

  • לבדוק האם פעולות המועצה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבדוק את פעולות עובדי המועצה.
  • בדיקת מעקב אחר תיקון הליקויים.
  • בדיקת כל פעולות המועצה לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה.

 

גופים מבוקרים

המועצה, מועצה דתית וכל תאגיד, מפעל, קרן או גוף שהרשות משתתפת ביותר מ- 10% מתקציבם השנתי או משתתפת במינוי הנהלתם.

 

פרסום דוחות ביקורת

סעיף 170 ג' בפקודת העיריות קובע את חובות הדיווח שעל המבקר למסור. הסעיף קובע בין היתר: "המבקר יגיש לראש המועצה דוח על ממצאי הביקורת שערך. הדו"ח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ -1 באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח. בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד. בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני ביקורת".

 

ממונה על תלונות הציבור

ממונה על תלונות הציבור פועלת במסגרת הביקורת הפנימית במועצה. הממונה פועל בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח–2008. ממונה על תלונות הציבור מטפל בפניות שהועברו תחילה למחלקה הנוגעת ולא נענו, לדעת הפונה, כנדרש.

 

הגשת תלונה

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור. התלונה יכולה להיות על הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם ובלבד שיתקיימו בה התנאים הבאים:

  • המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה.
  • המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין או שיש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

 

דרך הגשת תלונה

סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על פניות הציבור) מגדיר את דרך הגשת תלונות לממונה כלהלן:
"תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה".

 

חובת סודיות

הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק או תפקידו כמבקר הרשות המקומית, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין.

 


לחץ כאן להורדת מצגת וועדים מקומיים

מדריך לוועדות הביקורת של הועדים המקומיים מועצה אזורית לב השרון