שלום רב,
 
בישיבת המליאה מיום 26/4/20, אימצה מליאת המועצה את סעיף ב' לתקנה,  לפיו תוענק הנחה בשיעור של 25% מתעריף הארנונה השנתי לעסקים המפורטים בתקנה.
הנחה זו תחול החל מחודש מאי 2020 ועד סוף שנת 2020 (שמונה חודשים) בשיעור של  37.5%, המשקף את סך ההנחה לתקופה של 12 חודשים, בשיעור של 25%.

קובץ pdf