פטור מארנונה לפרגולות בעלות כיסוי פלסטי שקוף.pdf

"פטור מארנונה לפרגולות בעלות כיסוי פלסטי שקוף"

פורסם בתאריך 27.10.2021

בתיקון חקיקה לחוק הסדרים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב (תיקון מספר 17) נקבע כי הוספת קירוי פלסטי שקוף מעל מצללה (פרגולה) הממוקמת בחצר, בגג או במרפסת של בית מגורים ברשות מקומית לא תחויב בארנונה גם אם היא הוספת הקירוי הפלסטי יוצר אטימה של הפרגולה למעבר מים.

במועצה האזורית לב השרון, פרגולות שאינן מקורות בקירוי כלל אינן מחויבות בארנונה, ולכן התיקון לחוק חל רק על מי שהוסיפו כיסוי פלסטי שקוף על גבי פרגולה ומחויבים בשל קיומו של אותו כיסוי פלסטי בארנונה.

לפי התיקון לחוק, התנאים המצטברים לפטור מארנונה לפרגולות המקורות בכיסוי פלסטי שקוף הם:

  1. הפרגולה איננה משמשת לחניה, לאחסנה, או לשימוש שלא ניתן לעשותו בחצר, בגג או במרפסת של בית מגורים.
  2. הפרגולה נסמכת על עמודים או נסמכת חלקית על לא יותר משני קירות של מבנה המגורים שאליו היא צמודה.
  3. המרווחים בין חלקיו האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו.
  4. הקירוי האטום שעל הפרגולה הינו מחומר פלסטי שקוף.

בהתאם לכך, במסגרת סקר הנכסים המבוצע כיום במועצה, בנכסים שבהם תימצא פרגולה העונה על התנאים שלעיל, יבוטל החיוב החל מהיום הראשון לחודש העוקב בו הודע לתושבים על הכוונה לבצע סקר נכסים בישוב.

מי שבביתו/ה פרגולה העונה לדרישות הפטור והמחויבת כיום בארנונה מתבקש/ת להודיע על כך למחלקת הגביה , בימים הקרובים יעלה לאתר המועצה https://www.lev-hasharon.com/ לינק לטופס מכוון להגשת הבקשה.

בהודעה יש לציין את שם המחזיק הרשום בחשבון הארנונה, מספר הנכס ואת כתובת הנכס, לצרף צילום של הפרגולה באופן שיאפשר קבלת החלטה האם  הפרגולה שברשותכם עשויה להיחשב העונה על תנאי הפטור ומצדיקה אישור פקח הגביה.

אם הודעתכם מתייחסת לפרגולה אחת מבין כמה המחויבות בארנונה מומלץ להוסיף להודעתכם תשריט ולסמן עליו את מיקום הפרגולה הרלוונטית, יש לציין על כל אחת מהפרגולות מספר סידורי שיצוין גם על גבי התשריט.

לאור העומס המוטל על מחלקת הגבייה, הפחתת השטח תיעשה לאחר אימות ההודעה, בין באמצעות המסמכים שיתקבלו במחלקה ובאמצעות פקח מטעם המועצה אשר יבצע בנכס ביקורת.

מחלקת הגביה תרכז את פניות התושבים במשך תקופה של 90 יום ולאחר מכן תבצע בדיקה בנכסים באופן מרוכז. לשם היעילות, תבצע המועצה בנכסים אלה סקר נכסים כללי.

מועד תחולת הפטור יהיה מיום הודעת התושבים ולא ממועד ביצוע הביקורת.

התושבים מתבקשים להיאזר בסבלנות ולשתף פעולה עם המועצה על מנת לאפשר לה לבחון את כלל המקרים ולבצע סקר נכסים.

בכבוד רב ובברכה,
מאיר שביט
גזבר ומנהל הארנונה